شركت مهندسان مشاور پارس اسلوب
PARS OSLOUB CONSULATING ENGINEERS INC
ايميل لينك ها درباره ما ارتباط با ما همكاران ما پروژه ها صفحه اصلي  
 

بهنام مفخم

سمت :
نايب رئيس

تحصيلات :
فوق ليسانس سازه ، دانشگاه صنعتي امير كبير ، 1345
تجربيات كاري :
معاونت فني و رئيس دفتر فني اداره مهندسي شهرباني ،1350
مدير پروژه كارخانه و كارگاه شركت هپكو كرج و اهواز ، 1366
مدير پروژه كارخانه چيني بهداشتي مرواريد يزد ، 1368
مديريت دفتر فني ، طراحي پروژه هاي قطران اصفهان و كيميابن قزوين
مديريت دفتر فني ، طراحي كارخانه چرمسازي سمنان ،1372
مدير پروژه و مسئول طراحي سازه در شركت مهندسان مشاور سنگروپ ،1373
نائب رئيس هيئت مديره مهندسان مشاور پارس اسلوب و مسئول پروژه هاي مجتمع تجاري و اداري وليعصر1374 تا 1384
 
Copyright ©2005 parsosloub.com All rights reserved. Design: Habibian